Algemene voorwaarden

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst tussen S1T enerzijds en een natuurlijke - of (al dan niet publieke) rechtspersoon (hierna de “klant”) anderzijds. S1T, met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen, Venusbergstraat 83 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0693.764.289.

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

 • De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen S1T enerzijds en een natuurlijke - of (al dan niet publieke) rechtspersoon (hierna de “Klant”) De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring. Het gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan een disclaimer.
 • Geen enkele bepaling in documenten van de Klant (in het bijzonder diens algemene voorwaarden) is van toepassing op de afgesloten overeenkomst.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan worden afgeweken mits een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van S1T.
 • Door het aangaan van de overeenkomst kent en aanvaardt de Klant deze Algemene
 • De Klant verklaart de betekenis van alle in deze Algemene Voorwaarden, eventuele aanvullingen erop en in de offerte voorkomende technische begrippen te kennen en te begrijpen.

 

ARTIKEL 2 - OFFERTES EN PRIJSOPGAVEN – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege S1T. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
 • Offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, sociale lasten, vennootschapsbelasting, e.d. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van S1T, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen zoals bepaald in artikel 2.
 • Aanvragen, overeenkomsten of andere afspraken dienen schriftelijk door de klant aanvaard te worden door het ondertekend terugbezorgen dan wel per mail te bevestigen en zijn slechts geldig indien zij schriftelijk, hetzij per e-mail, door S1T zijn Na ontvangst van de ondertekende offerte kan een voorschot aangerekend worden van 30% van het offertebedrag. Zodra het voorschot door S1T ontvangen is, worden de diensten aangevat.
 • Elke wijziging van de offerte op vraag van de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van S1T, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

 

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • S1T zal zich inspannen om de dienst te leveren in overeenstemming met de standaarden van de industrie. De tussen S1T en de klant gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis. S1T verstrekt haar diensten naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden S1T heeft het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 • Het voorwerp van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald; meerwerk en/of wijzigingen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, wordt bijkomend gefactureerd. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de klant.
 • Levertijden van diensten of producten worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • S1T kan enkel aansprakelijk worden gesteld tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant met betrekking tot de opdracht in S1T kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, waaronder algemene kosten, verlies van klanten, verlies van winsten, e.d. Deze opsomming is niet limitatief. S1T is eveneens niet aansprakelijk voor wijzigingen die de klant achteraf aanbrengt aan de door ons aangeleverde vertaling.
 • De klant dient de facturen van S1T, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

 • De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door S1T.
 • Een afwijking tussen het bedrag in de overeenkomst en/of bestelbon en het uiteindelijk gefactureerde bedrag ingevolge bv. (1) onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden, (2) een stijging van de fiscale tarieven, sociale lasten, (3) een stijging in waarde van de goederen, (4) onjuiste hoeveelheden in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot nietigverklaring van de tot stand gekomen overeenkomst, noch tot weigering van betaling door de klant, noch tot gerechtelijke vervolging van S1T die in het geval van een prijsstijging van meer dan 5% het recht heeft om haar prijs aan te passen. Indien de prijsstijging meer dan 25% bedraagt, beschikken zowel S1T als de klant over het recht de overeenkomst te annuleren zonder vergoeding. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

 

ARTIKEL 5 - BETALING

 • De facturen van S1T zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.
 • Indien een factuur op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, is het zo:
  • Dat Indien de koper een consument is zal en bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, de consument een eerste maal kosteloos wordt aangemaand. Bij niet betaling 14 kalenderdagen na ontvangst van deze eerste aanmaning, zullen er interesten en een schadebeding worden aangerekend overeenkomstig artikel XIX.4 Wetboek Economisch Recht. Laattijdigheidsintresten worden begroot aan de wettelijke interestvoet. Het schadebeding bedraagt: Voor hoofdsommen tot 150,00 EURO: 20,00 EURO; Voor hoofdsommen tussen 150,01 EURO en 500,00 EURO: 30,00 EURO + 10% van het factuurbedrag; Voor hoofdsommen meer dan 500,01 EURO: 65,00 EURO + 5% van het factuurbedrag met een maximum van 2.000,00 EURO Forfaitair. Bovendien zal er voor elke tweede en bijkomende herinnering een kost verschuldigd zijn van 7,50 EURO. Indien S1T bedragen verschuldigd zou zijn aan de klant zal een gelijkaardige regeling van toepassing zijn, waarbij de klant een eerste maal S1T kosteloos dient aan te manen, waarna de klant aanspraak kan maken op dezelfde schadebeding en intresten, indien dan betaling zou uitblijven;
  • Dat Indien de koper een professioneel is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo verschuldigd is met een minimum van 40 EURO per factuur evenals verwijlintrest aan 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant.
 • In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft S1T het recht om, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere levering en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling. Voor consumenten zal hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling verzonden worden.
 • Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.


 • De klant dient de facturen van S1T, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

ARTIKEL 6 - ANNULEREN

 • Elke annulering van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door S1T. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaalbedrag, tenzij S1T een hogere schade aantoont. Wordt de overeenkomst door S1T geannuleerd, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.
 • Ingeval van ontijdige annulering of de onmogelijkheid om de bestelling/opdracht uit te voeren wegens de nalatigheid of fout van de klant, is de klant verplicht om de reeds geleverde prestaties (excl. BTW) te vergoeden.
 • De door de klant betaalde voorschotten blijven in elk geval verworven en worden niet
 • Indien de klant na ondertekening van de offerte en/of tijdens de uitvoering van de werken bepaalde posten zoals voorzien in de offerte niet langer wenst op te nemen, is deze hiervoor een vergoeding van 10% van de offertepost verschuldigd.

 

ARTIKEL 7 - ONTBINDING

 • Elk der partijen kan de overeenkomst beëindigen per aangetekende en gemotiveerde ingebrekestelling, indien de andere partij niet aan zijn/haar verplichtingen conform deze overeenkomst voldoet en deze zijn/haar verzuim niet regulariseert binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling. In dat geval is men een schadevergoeding verschuldigd conform artikel 6.1., onverminderd de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 • Elk der partijen kan de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de ander in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijke reorganisatie, geprotesteerde wissels, vereffening, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen, …)

 

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

 • Indien S1T niet kan uitvoeren wegens overmacht zowel in het binnen- als buitenland heeft S1T het recht ofwel haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder enige schadeloosstelling aan de klant.
 • Indien S1T bij een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voltrokken, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voltrekken, is S1T gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • In geval van de ingeroepen overmachtssituatie langer dan zes (6) maanden voortduurt en aldus niet meer als tijdig beschouwd kan worden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te herzien, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en betaling van het reeds geleverde werk en zonder enige gehoudenheid tot verdere schadevergoeding opzichtens de andere contractspartij.

 

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EIGENDOM

 • De volle eigendom van intellectuele rechten op de door S1T verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij S1T, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 • S1T is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 10 - PRIVACY

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst dient S1T te beschikken over de volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. S1T is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.
 • In bepaalde omstandigheden is S1T verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure S1T hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien S1T van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de klant werd
 • Indien S1T alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te In dat geval zal S1T de nodige inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.
 • De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te
 • S1T draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

 

ARTIKEL 11 - VARIA EN GESCHILLENREGELING

 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door S1T van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
 • Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met S1T afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S1T. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
 • Een eventueel in gebreke blijven van S1T om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.
 • De ongeldigheid en/of nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, primeren de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds op deze van de klant, dewelke aldus worden uitgesloten en dit ongeacht de datum van kennisname van deze algemene voorwaarden door de
 • In de relatie tussen S1T en de klant is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door S1T worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar S1T gevestigd is, onverminderd het recht voor S1T om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.